Історія України. Тест 18. Ліквідація Гетьманщини

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Офіційна назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення в XVIII ст. і почала використовуватись для позначення всіх українських земель, — це:
А) Україна
Б) Військо Запорозьке
В) Слобожанщина
Г) Малоросія 

2.Укажіть ім’я російського державного діяча, який був президентом Другої Малоросійської колегії, генерал-губернатором Малоросії.
А) Г. Потьомкін
Б) П. Румянцев
В) К. Розумовський
Г) Г. Орлов 

3.Орган, уперше створений у 1722 р. для управління українськими землями, що входили до складу Російської імперії, — це:
А) Правління гетьманського уряду
Б) Малоросійський приказ
В) Малоросійська колегія
Г) Малоросійське генерал-губернаторство

4.Укажіть ім’я останнього гетьмана України, призначеного царицею Єлизаветою Петрівною.
А) Д. Апостол
Б) П. Калнишевський
В) П. Полуботок
Г) К. Розумовський 

5.Укажіть ім’я наказного гетьмана (1722—1724 рр.), ув’язненого після подання цареві Петру І Коломацьких чолобитних.
А) П. Полуботок
Б) П. Орлик
В) І. Скоропадський
Г) Д. Апостол 

6.Перша Малоросійська колегія була створена:
А) у 1722 р.
Б) у 1727 р.
В) у 1734 р.
Г) у 1750 р.

7.К. Розумовський став останнім гетьманом України:
А) у 1722 р.
Б) у 1727 р.
В) у 1734 р.
Г) у 1750 р.

8.Гетьманство в Україні було остаточно ліквідовано:
А) у 1764 р.
Б) у 1768 р.
В) у 1775 р.
Г) у 1783 р.

9.Укажіть ім’я гетьмана, обраного після відновлення гетьманства в 1727 р., якому вдалося тимчасово пригальмувати процес перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії.
А) Д. Апостол
Б) І. Мазепа
В) П. Полуботок
Г) І. Скоропадський

10.Запорозька Січ була зруйнована царським урядом:
А) у 1764 р.
Б) у 1768 р.
В) у 1775 р.
Г) у 1783 р.

11.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного в 1708 р. після виступу І. Мазепи на боці Карла ХІІ.
А) І. Скоропадський
Б) Д. Апостол
В) П. Орлик
Г) П. Полуботок

12.Указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережжя був виданий:
А) у 1764 р.
Б) у 1768 р.
В) у 1775 р.
Г) у 1783 р.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

13.Установіть відповідність між поняттям, що характеризує устрій пізньої Гетьманщини, та його значенням.
1. сердюк
2. компанієць
3. бунчуковий товариш
4. наказний гетьман
А) член почесного відділу при гетьмані, за рангом трохи нижчий за полковника; за гетьмана І. Самойловича — привілейований клас старшини
Б) член вільнонайманого піхотного полку, який виконував функції особистої гвардії гетьмана
В) виконувач обов’язків гетьмана, призначений старшиною
Г) член вищої державної адміністрації Гетьманщини
Д) член підпорядкованого гетьманському уряду вільнонайманого кінного полку

14.Установіть відповідність між назвами угод, які укладали гетьмани з Московською державою, та їх умовами.
1. Конотопські статті
2. Коломацькі статті
3. Решетилівські статті
4. Рішительні пункти
А) московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки мали збирати московські посадовці
Б) старшина зобов’язувалась наглядати за гетьманом і доповідати московському уряду про його поведінку; проголошувалася необхідність подолання національної окремішності між росіянами та українцями
В) загальне встановлення «прав і вольностей» царським указом з обіцянкою згодом їх конкретизувати
Г) створення генерального суду із трьох росіян та трьох українців, затвердження вищої старшини царем
Д) обмежувалось використання компанійських (найманих) полків, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

 15.Установіть відповідність між іменем гетьмана та заходами, які пов’язані з його правлінням.
1. І. Мазепа
2. І. Скоропадський
3. Д. Апостол
4. К. Розумовський
А) участь козаків у будівництві Волго-Донського каналу
Б) відновлення Батурина як гетьманської столиці
В) Чигиринські походи
Г) видання Рішительних пунктів
Д) тимчасове поширення влади гетьмана на Правобережжя

16.Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.
1. Д. Многогрішний
2. І. Самойлович
3. І. Мазепа
4. П. Орлик
А) укладення Конституцій і пактів прав і вольностей Війська Запорозького
Б) Другий кримський похід
В) перенесення гетьманської резиденції у Глухів
Г) укладення Глухівських статей
Д) Чигиринські походи 

17.Установіть відповідність між іменем гетьмана та стислою характеристикою його діяльності.
1. Д. Апостол
2. І. Мазепа
3. П. Полуботок
4. І. Скоропадський
А) наказний гетьман, був ув’язнений російським урядом через активну діяльність, спрямовану на відновлення козацьких порядків
Б) гетьман, обраний після відновлення гетьманства в 1727 р., що спромігся тимчасово пригальмувати процес втрати Гетьманщиною автономії
В) гетьман у вигнанні, протягом тривалого часу очолював українську політичну еміграцію, автор «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»
Г) був гетьманом понад 20 років, уславився низкою кроків щодо обмеження старшинської сваволі, а також меценатською діяльністю
Д) гетьман, обраний у Глухові 1708 р., за його правління Росія почала призначати резидента для контролю за діяльністю гетьмана 

18.Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, укладеною ним із московським урядом.
1. І. Самойлович
2. І. Мазепа
3. Д. Многогрішний
4. Д. Апостол
А) Конотопські статті
Б) Решетилівські статті
В) Глухівські статті
Г) Коломацькі статті
Д) Рішительні пункти

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

19.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.
А) подання Коломацьких чолобитних
Б) початок гетьманства Д. Апостола
В) початок діяльності Правління гетьманського уряду
Г) початок діяльності Першої Малоросійської колегії

20.Установіть хронологічну послідовність подій.
А) початок діяльності Другої Малоросійської колегії
Б) ліквідація Катериною ІІ гетьманства
В) початок діяльності Правління гетьманського уряду
Г) початок гетьманування К. Розумовського 

21.Установіть хронологічну послідовність подій.
А) створення Чорноморського козацького війська
Б )ліквідація царським урядом Запорозької Січі
В) створення Задунайської Січі
Г) створення Підпільненської Січі

22.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.
А) призначення наказним гетьманом П. Полуботка
Б) початок роботи Першої Малоросійської колегії
В) обрання гетьманом Д. Апостола
Г) обрання гетьманом І. Скоропадського 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

23.Укажіть заходи гетьмана Кирила Розумовського
1. відкрив перший український університет
2. провів судову реформу
3. закріпив гетьманство за своїми нащадками
4. переніс гетьманську столицю до Батурина
5. звернувся до Катерини ІІ із «Глухівською петицією»
6. провів «Генеральний опис Малоросії»

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН