Історія України. Тест 10. Люблінська унія. Соціально-економічний устрій України в XVI – XVII ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Позначте назву міста, якому вперше було надано магдебурзьке право

А) Острог

Б) Київ

В) Львів

Г) Сянок

 

2.Чи правильне твердження?

З укладенням Люблінської унії на українських землях:

1) ліквідовуються удільні князівства;

2) в системі судочинства залишалися в силі Литовські статути.

А) обидва варіанти правильні;

Б) тільки 1 варіант правильний;

В) тільки 2 варіант правильний;

Г) обидва варіанти не правильні.

 

3.Середньовічні цехи – це:

А) виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний  товар;

Б) корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей;

В) підприємства, я к і виробляли всю необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію;

Г) підприємства, де існував поділ ремісничої праці та використовувалася наймана робоча сила.

 

4.Позначте, у наслідок якої події постала Річ Посполита

А) Кревська унія

Б) Городельська унія

В) Віленська унія

Г) Люблінська унія

 

5.Міська рада, орган управління міської комуни

А) Магістрат

Б) Вотчина

В) Фільварок

Г) Громада

 

6.Люблінська унія, яка об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство в Річ Посполиту, була укладена:

А) в 1569 р.

Б) в 1586 р.

В) в 1591 р.

Г) в 1596 р.

 

7.Позначте твердження, яке відповідає умовам Люблінської унії

А) Українські землі увійшли до складу Польського королівства

Б) Українські землі увійшли до складу Великого Князівства Литовського

В) Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої

Г) Українські землі були під спільним управлінням Литви і Польщі

 

8.Найбільших феодалів-землевласників у Речі Посполитій називали:

А) шляхтою

Б) старшиною

В) магнатами

Г) конфедератами

 

9.Багатогалузеве феодальне господарство, яке орієнтувалося на товарне виробництво – це:

А) помістя

Б) вотчина

В) зимівник

Г) фільварок

 

10.Привілейованим станом у Речі Посполитій були:

А) шляхта

Б) православне духовенство

В) козаки

Г) міщани

 

11.Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено

А) зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.

Б) неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.

В) конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.

Г) зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.

 

12.У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А) Закарпаття, Буковина.

Б) Галичина, Східне Поділля.

В) Холмщина, Підляшшя.

Г) Волинь, Полісся.

 

13.Який документ запровадив кріпацтво на українських землях?

А) Перший Литовський статут

Б) Другий Литовський статут

В) Третій Литовський статут

Г) Привілей Владислава

 

14.У якому році було запроваджено кріпацтво на українських землях?

А) 1566 р.

Б) 1569 р.

В) 1580 р.

Г) 1588 р.

 

15.Яке воєводство останнім увійшло до складу Речі Посполитої?

А) Брацлавське

Б) Руське

В) Подільське

Г) Чернігівське

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

 1. Цех
 2. Магістрат
 3. Шляхта
 4. Унія

А) Орган управління містом

Б) Родова знать, аристократія

В) Особиста гвардія турецького султана

Г) Самоврядна громада вільних ремісників одного фаху

Д) Державно-політичний союз, угода

 

17.Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

 1. фільварок
 2. община
 3. панщина
 4. слобода

А) відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала

Б) податок вільних селян за право безстрокового спадкового користування землею

В) територіальне самоврядне об’єднання людей, у спільному володінні якого були земля й угіддя

Г) господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

Д) поселення, яке отримало на певний час пільги на виконання повинностей

 

18.Установіть відповідність між датою та подією.

 1. 1385 р.
 2. 1413 р.
 3. 1588 р.
 4. 1569 р.

А) запровадження третього Литовського статуту

Б) Кревська унія

В) запровадження магдебурзького права на українських землях

Г) Люблінська унія

Д) Городельська унія

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Визначте послідовність подій:

А) Люблінська унія

Б) Кревська унія

В) Островська угода

Г) Городельська унія

 

20.Визначте послідовність подій:

А) Грюнвальдська битва

Б) Битва на Синіх Водах

В) Битва під Вількомиром

Г) Битва під Оршею

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Серед запропонованих тверджень виберіть умови, що відповідають Люблінській унії:

 1. Утворювалася держава Річ Посполита
 2. Князівство Литовське повністю припиняло своє існування
 3. Більшість українських земель перебувало під владою Князівства Литовського
 4. Найвищим органом влади був сейм
 5. Українські землі переходили під владу Польського королівства
 6. Була укладена 1596 р.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН