Історія України. Тест 11. Становище православної церкви в Україні в ХVI – XVII ст. Берестейська унія

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Яка подія церковного життя пов’язана з ім’ям Петра Могили?

А) визнання королівською владою вищої православної церковної ієрархії;

Б) утворення на українських землях греко-католицької церкви;

В) відновлення вищої православної церковної ієрархії;

Г) заснування Київської братської та Лаврської шкіл

 

2.Берестейська унія, яка дала початок греко-католицькій церкві, була укладена:

А) в 1569 р.

Б) в 1586 р.

В) в 1591 р.

Г) в 1596 р.

 

3.Укажіть ім’я київського митрополита, одного з організаторів Берестейської церковної унії 1596 р.

А) К. Терлецький

Б) П. Скарга

В) М. Рогоза

Г) І. Борецький

 

4.Культурно-релігійні об’єднання руських міщан, створені з метою захисту православ’я, – це:

А) магістрат

Б) цехи

В) братства

Г) конфедерації

 

5.Братства в історії України – це

А) корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV–XVI ст.

Б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.

В) об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV–XVI ст.

Г) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI–XVII ст.

 

6.Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної

церковної ієрархії в Речі Посполитій:

А) М. Смотрицький

Б) П. Могила

В) Й. Борецький

Г) Ф. Прокопович.

 

7.Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання.

«Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу…»

Зміст Привілею є свідченням

А) прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво.

Б) дискримінації ремісників, що сповідували православ’я.

В) встановлення державного контролю над цехами.

Г) ліквідації цехової організації в місті.

 

8.Пересопницьке Євангеліє є пам’яткою української культури

А) XIV ст.

Б) XV ст.

В) XVI ст.

Г) XVII ст.

 

9.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».

А) П. Могилу

Б) І. Борецького

В) І. Вишенського

Г) Ф. Прокоповича

 

10.Рішення, ухвалене Берестейським собором 1596 р.

А) залишення без змін існуючого становища

Б) перехід до складу римо-католицької церкви

В) приєднання до Московського патріархату

Г) утворення греко-католицької церкви

 

11.Право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові

А) реформація

Б) сейм

В) унія

Г) ставропігія

 

12.Причина занепаду Руської православної церкви у ХVІ ст.

А) втрата церквою маєтностей і частини доходів

Б) втрата церквою підтримки держави та Константинопольського патріарха

В) збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви

Г) посилення втручання у справи церкви світських осіб, посідання ними найвищих посад

 

13.Наслідок занепаду Руської православної церкви в Україні у ХVI ст.

А) збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви

Б) руйнування національної самосвідомості українського люду та занепад національної культури

В) систематичний перехід більшої частини різних верств населення до інших релігій

Г) створення самостійної церковної організації – Київського патріархату

 

14.Подія, пов’язана з ім’ям Іпатія Потія:

А) Берестейська унія і утворення греко-католицької церкви

Б) відновлення Київської православної митрополії

В) заснування Київського Богоявленського братства

Г) надання Києво-Печерському монастирю права ставропігії

 

15.Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, видана у 1556-1561 рр.

А) Волинське Євангеліє

Б) Крехівський «Апостол»

В) Острозька Біблія

Г) Пересопницьке Євангеліє

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність

 1. братство
 2. полеміст
 3. ставропігія
 4. єзуїт

А) член католицького чернечого ордену, який у XVII ст. вів активну місіонерську та освітню діяльність, спрямовану на поширення католицтва

Б) особливе церковне утворення, яке підпорядковувалося безпосередньо патріархові, а не місцевим

церковним ієрархам

В) представник найбільш поширеного на українських землях напряму протестантизму

Г) автор релігійної літератури, спрямованої на диспут із представниками інших церков або протилежних поглядів, відстоювання власної точки зору

Д) релігійне об’єднання міщан, спрямоване на захист і поширення православ’я

 

17.Установіть відповідність між іменами діячів та стислою характеристикою їх діяльності.

 1. І. Потій
 2. П. Скарга
 3. П. Могила
 4. І. Борецький

А) письменник-полеміст, значну частину свого життя провів у монастирі на Афоні

Б) видатний діяч греко-католицької церкви, палкий прихильник церковної унії, другий греко-католицький митрополит Києва

В) чернець єзуїтського ордену, талановитий полеміст, активний прибічник церковної унії

Г) перший митрополит Київський після відновлення православної церкви в Україні

Д) митрополит Київський, представник молдовського шляхетського роду, відомий своєю культурною та просвітницькою діяльністю

 

18.Установіть відповідність.

 1. Руське воєводство
 2. Волинське воєводство
 3. Підляське воєводство
 4. Подільське воєводство

А) м. Брацлав

Б) м. Дорогочин

В) м. Кам’янець

Г) Луцьк

Д) Львів

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Установіть послідовність подій

А) висвячення І. Потія митрополитом Київським

Б) висвячення П. Могили митрополитом Київським

В) висвячення І. Борецького православним митрополитом Київським

Г) укладення Берестейської унії

 

20.Установіть послідовність подій

А) укладення Берестейської унії

Б) обрання митрополита І. Борецького

В) обрання митрополита П. Могили

Г) утворення Львівського братства

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Укажіть країни, до яких входили українські землі на кінець XVI ст.

 1. Велике князівство Московське
 2. Кримське ханство
 3. Князівство Молдова
 4. Тевтонський орден
 5. Королівство Чехія
 6. Королівство Швеція

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН