Історія України. Тест 12. Культура України в другій половині XIV – першій половині XVII ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Укажіть ім’я друкаря, який видав першу книжку церковнослов’янською мовою:

А) Іван Федоров

Б) Швайпольт Фіоль

В) Юрій Дрогобич

Г) Костянтин Острозький

 

2.Який навчальний заклад було засновано в Острозі у другій половині XVI ст.?

А) єзуїтський колегіум

Б) чотирикласне народне училище

В) слов’яно-греко-латинську школу

Г) протестантську гімназію.

 

3.Укажіть ім’я українського магната, який був київським воєводою, «некоронованим королем Русі», меценатом, покровителем культури і захисником православ’я.

А) К. Косинський

Б) Д. Вишневецький

В) С. Кішка

Г) В.-К. Острозький

 

4.Мандрівний народний музичний ляльковий театр, що зародився наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні, мав назву:

А) райок

Б) вертеп

В) інтермедія

Г) гурток

 

5.Укажіть ім’я письменника, поета, мовознавця, автора підручника церковнослов’янської мови, яким користувалися ще протягом двох століть.

А) М. Смотрицький

Б) І. Вишенський

В) П. Могила

Г) І. Борецький

 

6.Укажіть ім’я митрополита київського (1633—1647 рр.), який був ініціатором створення Києво-братського колегіуму.

А) І. Потій

Б) П. Могила

В) І. Борецький

Г) І. Копинський

 

7.Домінуючий стиль в українській архітектурі другої половини XVII—XVIII ст. — це:

А) козацьке відродження

Б) козацьке бароко

В) козацький класицизм

Г) козацька неоготика

 

8.«Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

А) друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

Б) рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

В) підручниками, надрукованими коштом православних братств

Г) книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького

 

9.Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

А) комедія

Б) містерія

В) прелюдія

Г) інтермедія

 

10.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«…навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

А) С. Оріховського

Б) І. Вишенського

В) Ю. Дрогобича

Г) С. Кленовича

 

11.З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано

А) друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом

Б) створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи

В) організація у Львові першого єзуїтського колегіуму

Г) отримання Київським братством права ставропігії

 

12.Прізвища яких діячів пропущено в цитованому нижче уривку з історичного джерела?

«Всесильною правицею Всевишнього Бога, старанням благочестивого князя _______, який звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для дитячого навчання, по-грецьки альфавіту, а по-руськи азбуки, многогрішним _______».

А) Богуш Корецький, Франциск Скорина

Б) Дмитро Вишневецький, Швайпольт Фіоль

В) Олександр Чарторийський, Юрій Дрогобич

Г) Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров

 

13.Про яку книгу йдеться в уривку з історичного джерела?

«…А почалася книга друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, і послання святого Павла після втілення господа бога нашого Ісуса Христа року 1573…Якщо доведеться кому-небудь у цю корисну для душі книгу заглянути то…творцеві життя нашого богу подяку хай складе…»

А) «Требник»

Б) «Апостол»

В) «Послання до єпископів»

Г) «Православне ісповідання віри»

 

14.Про появу якого явища в літературі йдеться в уривку з історичного джерела?

«Події кінця XVI ст. зумовили появу чисельних літературних творів, присвячених церковному життю та унії. Їхніми авторами були як прихильники, так і противники унії».

А) історичної мемуаристики

Б) драматичної літератури

В) полемічної літератури

Г) латиномовної поезії

 

15.Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI – першої половини XVII ст.

 1. Поява козацького літописання та історичної прози.
 2. Поширення книгодрукування.
 3. Розквіт козацького бароко в архітектурі.
 4. Поява полемічної літератури.
 5. Поява «курйозних віршів» у літературі.
 6. Поява монументальної скульптури та портретного живопису.
 7. Поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу.

А) 1, 2, 4, 5

Б) 2, 4, 6, 7

В) 1, 3, 5, 6

Г) 2, 3, 4, 6

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між іменем письменника та назвою його твору.

 1. Л. Зизанія
 2. І. Вишенський
 3. М. Смотрицький
 4. П. Могила

А) «Граматика словенська»

Б) «Граматика»

В) «Требник»

Г) «Нова міра старої віри»

Д) «Послання до єпископів»

 

17.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 1. І. Потій
 2. П. Скарга
 3. В.-К. Острозький
 4. І. Федоров

А) київський митрополит, один з організаторів Берестейської церковної унії 1596 р., походив із білоруської шляхти Мінського повіту

Б) чернець єзуїтського ордену, талановитий полеміст, активний прибічник церковної унії

В) український магнат, який прославився своєю просвітницькою та культурною діяльністю, «некоронований король Русі»

Г) біженець із Московії, український першодрукар

Д) видатний діяч греко-католицької церкви, палкий прихильник церковної унії, другий греко-католицький митрополит Києва

 

18.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 1. М. Смотрицький
 2. І. Вишенський
 3. П. Могила
 4. І. Борецький

А) письменник-полеміст, значну частину свого життя провів у монастирі на Афоні

Б) письменник, поет, мовознавець; зокрема, автор підручника церковнослов’янської мови, який використовувався протягом двох століть

В) письменник, публіцист, оратор, філософські, історичні й публіцистичні твори якого були відомі в Італії, Німеччині, Польщі, Швеції, «рутенський Демосфен»

Г) перший митрополит Київський після відновлення православної церкви в Україні

Д) митрополит Київський, представник молдовського шляхетського роду, відомий своєю культурною та просвітницькою діяльністю

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя.

А) створення Пересопницького Євангелія

Б) заснування першого в Україні братства

В) видрук «Апостола» і «Букваря» у Львові

Г) укладення Берестейської церковної унії

 

20.Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя.

А) відновлення православної церкви в Україні

Б) створення Києво-братської колегії

В) заснування Острозької академії

Г) заснування друкарні Києво-Печерської лаври

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Укажіть українські книжки, надруковані в другій половині XVI – першій половині XVII ст.:

 1. Пересопницьке Євангеліє
 2. «Граматика словенська» Л. Зизанія
 3. Острозька Біблія
 4. «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича
 5. «Історія Русів»
 6. «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН