Історія України. Тест 22. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…»
А) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
Б) «Сад божественних пісень» Г. Сковороди
В) «Енеїда» І. Котляревського
Г) «Кобзар» Т. Шевченка

2.Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала
А) повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту
Б) установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави
В) скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду
Г) ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом

3.На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-Мефодіївського братства передбачав
А) ліквідацію монархії
Б) скасування кріпосного права
В) установлення рівності всіх громадян перед законом
Г) об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік

4.Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. …при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. …правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
А) Південне товариство декабристів
Б) Кирило-Мефодіївське братство
В) Братство тарасівців
Г) Руська трійця

5.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії… писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту… З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про… можливість існування України як окремої держави. …за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців… призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус». Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»?
А) М. Костомарова
Б) Б. Грінченка
В) Т. Шевченка
Г) І. Франка

6.Зазначте автора програми «Руська правда»
А) П.Пестель
Б) М.Муравйов
В) В.Лукашевич
Г) брати Борисови

7.Позначте рік поділу українських земель, які перебували в складі Російської імперії, на дев’ять губерній.
А) 1796 р.
Б) 1801р.
В) 1802 р.
Г) 1809 р.

8.Позначте організацію, програмові положення якої було викладено в «Книзі буття українського народу»:
А) «Товариство об’єднаних слов’ян»
Б) Кирило-Мефодіївське братство
В) «Братство тарасівців»
Г) «Руська Трійця»

9.Позначте прізвище представника патріотично налаштованої української козацько-шляхетської старшини, який, щоб заручитися підтримкою Пруссії в боротьбі проти Росії, 1791 р. виїхав до Берліна й шукав зв’язків із канцлером Пруссії.
А) О. Безбородько
Б) С. Дівович
В) В. Капніст
Г) В.Кочубей

10.Позначте прізвище автора «Книги буття українського народу».
А) П. Куліш
Б) Т. Шевченко
В) В. Білозерський
Г) М. Костомаров

11.Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806-1812рр. та 1828-1829рр. для українських земель було
А) заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів
Б) ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на придунайських землях
В) відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців
Г) економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

12.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) польське повстання на Правобережжі
Б) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»
В) діяльність полтавської ложі «Любов до істини»
Г) місія Капніста

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

13. Вкажіть, які перетворення були заплановані декабристами у «Руській правді»:
1. скасування кріпосного права
2. проголошення автономії України
3. обмеження влади поміщиків над кріпосними селянами
4. перетворення російської держави на республіку
5. перетворення представників усіх станів на рівноправних громадян
6. запровадження федеративного устрою

14.Виділіть положення, які відповідають завданням Кирило-Мефодіївського товариства:
1. організація збройного повстання в Україні
2. формування дієвого антиурядового підпілля
3. поширення ідей товариства через виховання молоді, літературну творчість і примноження його членів
4. усунення релігійної ворожнечі між слов’янськими народами
5. викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення
6. налагодження зв’язків із польським революційним рухом

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН