Історія України. Тест 23. Західноукраїнські зумлі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.У якому регіоні відбулися описані нижче події?
«Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».
А) Закарпаття
Б) Галичина
В) Поділля
Г) Волинь

2.В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок
А) селянського руху під проводом Л. Кобилиці
Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ
В) селянських «холерних бунтів»
Г) революції 1848 – 1849 рр.

3.У якому регіоні відбулася описана нижче подія?
«У травні 1848 р. утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями».
А) Закарпаття
Б) Підляшшя
В) Галичина
Г) Буковина

4.Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії
А) польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо майбутнього Галичини
Б) представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності
В) українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в Галичині
Г) відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні провінції

5.В якій державі Галичина була виділена в окремий коронний край «королівство Галичини і Лодомерії»:
А) у Речі Посполитій
Б) в Австрії
В) у Литві
Г) у Росії

6.Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у 1843-1844 р.:
А) Устим Кармалюк
Б) Лук’ян Кобилиця
В) Олекса Довбуш
Г) Максим Залізняк

7.Збірка «Русалка Дністрова» була видана зусиллями:
А) гуртка «Руська трійця»
Б) Кирило-Мефодіївського товариства
В) товариства «Громада»
Г) Головною Руською Радою

8.У якому році остаточно скасовано кріпацтво в Східній Галичині:
А) 1848
Б) 1861
В) 1789
Г) 1831

9.До «Руської трійці» входили:
А) І. Базилевич, М. Шашкевич, Я. Головацький
Б) О. Павлович, Я. Головацький, І. Вагилевич
В) М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич
Г) М. Костомаров, В. Білозерський, М. Шашкевич

10.Як називалась організація, створена у 1848 р. у Львові греко-католицьким духовенством і українською інтелігенцією:
А) Союз вільних галичан
Б) Головна Руська Рада
В) Рада Народова
Г) Союз друзів народу

11.Як називалась польська організація, створена у Львові у 1848 р., яка розпочала боротьбу з прагненням українців до поділу Галичини на дві самостійні провінції:
А) Головна Руська Рада
Б) Руський Собор
В) Рада Народова
Г) Галицько-руська матиця»

12.З якою метою було засновано товариство «Галицько-руська матиця»:
А) для видання дешевих книг і поширення їх серед народу з метою освіти
Б) для організації селянства на антифеодальну боротьбу
В) для визволення українських земель з-під влади Австрії
Г) для визволення українських земель з-під влади Росії

13. Укажіть рік видання альманаху «Русалка Дністрова»:
А) 1834
Б) 1837
В) 1846
Г) 1848

14.Зазначте, хто очолював селянське повстання в Північній Буковині у 1848 р.:
А) У. Кармелюк
Б) М. Штолюк
В) Л. Кобилиця
Г) О. Довбуш

15.Назвіть місто, у якому було засновано перше в Західній Україні просвітницьке товариство:
А) Львів
Б) Станіславів
В) Луцьк
Г) Перемишль

16.Вкажіть, які розміри панщини були визначені під час імперської аграрної реформи в Західній Україні у 80-ті роки ХVІІІ ст.:
А) 6 днів на тиждень
Б) 2 дні на тиждень
В) 14 днів на місяць
Г) 30 днів на рік

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

17.Установіть відповідність між історичними подіями і датами:
1. діяльність гуртка «Руська трійця»
2. видання газети «Зоря Галицька»
3. реформи Марії-Терези та Йосифа ІІ
4. рух опришків Східної Галичини та Північної Буковини
А) 1841 – 1844 рр.
Б) 1848-1851 рр.
В) 1770-1780-ті рр.
Г) 1820-1830-ті рр.
Д) 1834-1837 рр.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

18.Установіть хронологічну послідовність подій:
А) заснування просвітницького товариства греко-католицьких священиків на чолі з І. Могильницьким
Б) «Холерні бунти»
В) створення Головної Руської Ради
Г) початок першого повстання селян Буковини

19.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) Слов’янський конгрес у Празі
Б) повстання проти австрійської влади у Львові
В) проведення Собору руських вчених у Львові
Г) утворення Руського собору

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

20.Виділіть етнічні українські регіони, які ввійшли до Австрійської держави у ХVІІІ – на поч. ХІХ ст.:
1. Правобережна Україна
2. Закарпаття
3. Східна Галичина
4. Західна Волинь
5. Південна Бессарабія
6. Північна Буковина

21.Виділіть основні ідеї і напрями діяльності «Руської трійці»:
1. популяризація української мови
2. підняття авторитету української культури
3. організація збройного повстання проти влади Австрії
4. поетизація та героїзація українського минулого
5. поширення ідеї вищості української культури порівняно з іншими
6. боротьба за створення української держави

22.Зазначте наслідки революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії для західноукраїнських земель:
1. проголошення автономії західноукраїнського регіону у складі Австрійської імперії
2. ліквідація кріпосного права та утвердження правового статусу українських селян
3. активізація українського визвольного руху
4. зрівняння в правах греко-католицької церкви з католицькою та протестантською
5. набуття українцями першого досвіду парламентської діяльності
6. відкриття у Львівському університеті Руського інституту

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН