Історія України. Тест 25. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?
1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.
2. Викуп селянами польових наділів.
3. Скасування селянської земельної общини.
4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.
5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.
6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.
А) 1, 2, 4
Б) 1, 4, 5
В) 2, 3, 6
Г) 3, 5, 6

2. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом  реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?
1. Формування високого рівня концентрації виробництва.
2. Завершення промислового перевороту.
3. Витіснення іноземного капіталу національним.
4. Формування ринку вільнонайманої праці.
5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.
6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.
А) 1, 4, 5
Б) 2, 3, 6
В) 1, 2, 4
Г) 3, 5, 6

3. Земська реформа 1864 р. не поширювалася на
А) Лівобережну Україну
Б) Слобідську Україну
В) Південну Україну
Г) Правобережну Україну

4. Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини:
А) Лівобережна Україна
Б) Слобожанщина
В) Правобережна Україна
Г) Південна Україна

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

5. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися.
1. Діяльність у Львові гуртка «Руська трійця».
2. Реформи Олександра ІІ в Російській імперії.
3. Оборона Севастополя під час Кримської війни.
4. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.
А) 1854 – 1855 рр.
Б) 1832 – 1837 рр.
В) 1770 – 1780-ті рр.
Г) 1892 – 1893 рр.
Д) 1860 – 1870-ті рр.

6. Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці роки.
1. 1861 р.
2. 1864 р.
3. 1870 р.
4. 1874 р.
А) Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у  лівобережних та південних губерніях України.
Б) Скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові  права отримати землю в приватну власність (відруб).
В) Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського  самоврядування.
Г) Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян  землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.
Д) Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної  військової повинності строком до 6 – 7 років.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.
А) Скасування кріпацтва в Російській імперії
Б) Утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка  «Руська трійця»
В) Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії
Г) Утворення Кирило-Мефодіївського братства

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

8. Вкажіть особливості селянської реформи в українських губерніях Російської імперії:
1. більшість селян отримала землю в приватну власність
2. найбільші земельні наділи отримали селяни Лівобережжя
3. землю було передано у власність селянським общинам
4. сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась ринковою ціною на землю
5. на Правобережжі отримані селянами земельні наділи були більшими, ніж на Лівобережжі
6. сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась розміром повинностей

9. Вкажіть чинники, які гальмували розвиток сільського господарства у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.:
1. збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні
2. виснаження ґрунтів Центральної України
3. обтяжливі податки, які мали сплачувати селяни
4. кріпосна залежність селян
5. правові обмеження життя та господарської активності селян
6. початок індустріалізації України