Історія України. Тест 27. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої  половини ХІХ ст.
1. Д. Яворницький

2. І. Франко
3. М. Шашкевич
4. М. Кропивницький
5. Ю. Бачинський
6. Ю. Федькович  
А) 1, 2, 6
Б) 2, 5, 6
В) 3, 4, 6
Г) 1, 3, 5  

2. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.  на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали
А) москвофіли

Б) хлопомани
В) народовці
Г) радикали

3. Представників  суспільно-політичної  течії,  що  виникла  в 1860-ті  роки  в  Галичині,  які  спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної  свідомості українців, називали
А) москвофіли

Б) хлопомани
В) народовці
Г) радикали 

4. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив
А) ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини,  Польщі та України

Б) переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній  незалежній державі
В) пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу
Г) ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний  коронний край 

5. Позначте суспільно-політичну течію, що виникла у 1860-х роках у Галичині на противагу москвофільству, лідерами якої були В.Барвінський, Ю.Романчук, А.Вахнянин:
А) народники

Б) радикали
В) народовці
Г) соціалісти 

6. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?
1. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні,літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»

2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російськанародність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова…»
3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж упольському болоті…»
А) москвофілів
Б) хлопоманів
В) народовців
Г) радикалів 

7. «Нова ера» – це
А) компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХХ ст.., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки

Б) угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини ХІХ ст.., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П’ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу
В) україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст.. у Галичини, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів
Г) політика австрійського уряду початку ХХ ст.. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності 

8. Масова трудова міграція українців напр. ХІХ – на поч. ХХ ст. була зумовлена
А) стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

Б) розгортанням широкого будівництва залізниць і портів
В) залученням на українські землі іноземних колоністів
Г) аграрним перенаселенням українських земель 

9. Товариство «Просвіта» у Львові засновано:
А) 1868 р.

Б) 1892 р.
В) 1895 р.
Г) 1873 р.

10. В якому році була утворена перша українська політична партія в Галичині:
А) 1889 р.

Б) 1890 р.
В) 1899 р.
Г) 1900 р. 

11. Хто з українських діячів очолив засновану у 1894 р. кафедру української історії у Львівському університеті:
А) О. Лазаревський

Б) М. Драгоманов
В) В. Антонович
Г) М. Грушевський 

12. Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдались селяни Західної України у другій половині ХІХ ст.:
А) збройні виступи

Б) мітинги-віче
В) втечі
Г) письмові скарги 

13. Назвіть країну, до якої виїхало найбільше українців-емігрантів із Західної України у другій половині ХІХ ст.:
А) Канада

Б) Аргентина
В) США
Г) Бразилія 

14. Назвіть найбільш розвинуту й технічно оснащену галузь промисловості Західної України у другій половині ХІХ ст.:
А) соледобувна

Б) видобування озокериту
В) металургія
Г) лісопильна 

15. Позначте назву міста в Західній Україні, про яке І. Франко написав повість і яке було центром нафтодобувної промисловості:
А) Броди

Б) Станіслав
В) Борислав
Г) Львів 

16. Позначте рік заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові:
А) 1871 р.

Б) 1873 р.
В) 1874 р.
Г) 1875 р.

17. Назвіть першу українську політичну партію Західної України:
А) УНДП

Б) РУРП
В) РУП
Г) УСДП 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) Відкриття Чернівецького університету

Б) Заснування народної ради
В) Написання Ю.Бачинським праці «Україна уярмлена»
Г) Заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта» 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

19. Визначте особливості промислового розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.:
1. уповільнені темпи розвитку

2. перевага дрібних підприємств
3. динамічний розвиток
4. негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-заводською продукцією сусідньої Росії
5. високий рівень концентрації виробництва
6. перевага сировинних галузей 

20. Зазначте напрямки діяльності товариства «просвіта» у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях:
1. створення бібліотек та хат-читалень
2. видання популярної літератури для народу українською мовою
3. пропаганда своїх ідей шляхом «ходіння в народ»
4. організація кооперативів
5. створення мережі таємних антиурядових гуртків
6. поширення антиурядових листівок