Історія України. Тест 29. Україна на початку ХХ ст.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 1. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному

буряк

А)  буряковому виробництві
Б)  зерновому виробництві

В)  виноградарстві
Г)  садівництві 

2. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях  Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла
А)  завершенню промислового перевороту

Б)  створенню монополістичних об’єднань
В)  формуванню ринку вільнонайманої праці
Г)  подоланню залежності від іноземного капіталу 

3. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської  України на початку ХХ ст.?
А)  трест

Б)  картель
В)  концерн
Г)  синдикат  

4. На  діаграмі  зображено  обсяги  виробництва  певної  продукції  на  Наддніпрянській  Україні  в  обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження підтверджується  даними діаграми?

пром                                

 А) У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової промисловості  та більше половини продукції машинобудування імперії
Б) Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві, видобутку  корисних копалин і металообробці
В) У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної, металообробної та  цукрової промисловості імперії
Г) Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві,  виробляючи менше половини продукції машинобудування та металообробки 

5. Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?
1.  Підняти ефективність сільського господарства

2.  Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції
3.  Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян
4.  Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
5.  Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
6.  Вирішити проблему аграрного перенаселення
А)  1, 3, 4
Б)  1, 4, 6
В)  2, 4, 5
Г)  3, 5, 6  

6. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні
А)  остаточно зруйновано селянську общину

Б)  подолано селянське малоземелля та безземелля
В)  утверджено приватне селянське землеволодіння
Г)  зупинено процес майнового розшарування селянства 

7. Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?
«На  початку XX ст.  на  оперних  сценах  світу  царювали  четверо  чоловіків – Баттістіні,  Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати  врівень  з  ними.  Найвимогливіші  критики  світу  називали  її « Незабутньою  Аїдою»,  «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

А)  М. Садовську-Барілотті
Б)  С. Крушельницьку
В)  Г. Борисоглібську
Г)  М. Заньковецьку 

8. Позначте прізвище відомого філолога, який знав десятки іноземних мов, Навчався в Московському Лазарєвському інституті, де потім і працював.
А) А.Кримський

Б) Д.Заболотний
В) Л.Лутугін
Г) В.Вернадський 

9. Позначте вид мистецтва, із яким пов’язане ім’я братів Тобілевичів.
А) Живопис

Б) Музика
В) Театр
Г) Архітектура 

10. Єдиною партією Наддніпрянської України, яка обстоювала ідею самостійності України, була:
А) Революційна українська партія

Б) Українська соціал-демократична робітнича партія
В) Українська народна партія
Г) Товариство українських поступовців 

11. Серед монополістичних об’єднань капіталістів у підросійській Україні на початку 20 ст. переважали:
А) трести

Б) концерни
В) синдикати
Г) картели 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

12. Установіть відповідність:
1. М.Грушевський, С.Єфремов

2. Д.Антонович, М.Русов
3. В.Винниченко, С.Петлюра
4. М.Міхновський, О.Макаренко
А) РУП
Б) УСДРП
В) УНП
Г)УДРП
Д) ТУП 

13. Установіть відповідність:
1. ТУП

2. УНП
3. УСДРП
4. РУП
А) 1902 р.
Б) 1906 р.
В) 1905 р.
Г) 1900 р.
Д) 1908 р.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

14. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) справа Бейліса

Б) циркуляр Столипіна про заборону реєстрації неросійських організацій
В) створення ТУП
Г) початок столипінської аграрної реформи

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

15. Вкажіть основні положення столипінської аграрної реформи:
1. скасування всіх виплат селян за землю
2. руйнування общини
3. заборона виходу селян з общин
4. прискорення розвитку індивідуальних селянських господарств
5. створення військових поселень
6. збереження общинної власності на луки, ліси та ін.