Історія України. Тест 3. Виникнення Київської Русі

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Трипільська культура на теренах України охоплює період:

А) IV – III тис. до н. е.

Б) ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

В) першої половини І тис. до н.е.

Г) першої половини І тис. н.е.

 

2.Як називались поселення, які утворили грецькі переселенці у Північному Причорномор’ї у середині І тис. до н.е.

А) гради

Б) поліси

В) стоянки

Г) факторії

 

3.Яку назву мали кочові племена, які прийшли з приуральських степів до степової зони України у IV ст. н.е., згодом утворили свою державу в Паннонії, а їхній прихід вважається початком епохи Середньовіччя в Європі:

А) скіфи

Б) сармати

В) гуни

Г) авари

 

4.Яку назву мали кочові племена, які прийшли до Причорномор’я та Приазов’я з прикаспійських степів у ІІІ ст. до н.е., витіснили звідти скіфів, згодом освоїли степи між Доном і Дніпром і зрештою були асимільовані слов’янськими племенами:

А) кіммерійці

Б) сармати

В) готи

Г) гуни

 

5.Антами давні історики середини І тис. до н.е. називали:

А) слов’ян, які жили між Дніпром та Дністром

Б) слов’ян, які займали територію від Дністра до Дунаю

В) слов’ян, що мешкали у Балтії

Г) слов’ян, що проживали між Одером та Віслою

 

6.Слов’янським племенам антів відповідають археологічні пам’ятки:

А) трипільської культури

Б) зарубинецької культури

В) черняхівської культури

Г) пеньківської культури

 

7.У боротьбі з якими племенами наприкінці IV ст. зазнав поразки і загинув князь антів Бож (Бус):

А) гунами

Б) сарматами

В) готами

Г) аварами

 

8.В якій державі княжили Аскольд і Дір, які згадуються в давніх літописах:

А) племінному союзі антів

Б) Славії

В) Київському князівстві

Г) Київській Русі

 

9.Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать:

А) князю Аскольду

Б) княгині Ользі

В) князю Святославу

Г) князю Ігорю

 

10.Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

А) група професійних воїнів на чолі з князем

Б) збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

В) народне ополчення під час війни

Г) об’єднання ремісників міста

 

11.Хто з давньоруських князів уклав у 944 р. договір з Візантією, за яким Київська Русь отримала право вести з Константинополем вільну торгівлю, надсилати туди торгові кораблі, але натомість втратила свої володіння у гирлі Дніпра і на узбережжі Чорного моря:

А) Аскольд

Б) Олег

В) Святослав

Г) Ігор

 

12.Кому з давньоруських князів кияни сказали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»

А) Святославу

Б) Ігорю

В) Олегу

Г) Аскольду

 

13.Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:

А) Аскольд

Б) Олег

В) Ігор

Г) Ольга

 

14.Сутність поняття «варяги»:

А) жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів

Б) жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, зокрема і на Русь

В) мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю

Г) слов’яни, що обрали своїм  заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів

 

15.Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор

А) Болгарія
Б) Візантія

В) Польща

Г) Угорщина

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Укажіть, які міста були центрами союзів племен східних слов’ян:

1.Чернігів

2.Київ

3.Новгород

4.Іскоростень

А) поляни

Б) деревляни

В) волиняни

Г) ільменські словени

Д) сіверяни

 

17.Установіть відповідність між датами та подіями:

1.860 р.

2.941 – 944 рр.

3.957 р.

4.969 – 971 рр.

А) другий похід Святослава на Дунайську Болгарію. Війна з Візантією

Б) подорож княгині Ольги до Константинополя

В) похід київського князя Аскольда на Візантію

Г) походи князя Ігоря на Візантію

Д) походи князя Олега на Візантію

 

18.Установіть відповідність

1.полюддя

2.печеніги

3.міжусобні війни

4.«Повість минулих літ»

А) держава східних слов’ян з ІХ по ХІІ ст. з центром у м. Київ

Б) давньоруський літопис, який описує події з історії руської держави (Київської Русі).

В) тюркські кочові племена, що панували в українських степах з Х по ХІІІ ст.

Г) внутрішній розбрат, війни між окремими людьми чи суспільними групами в державі

Д) збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Розташуйте події в хронологічній послідовності

А) помста княгині Ольги деревлянам

Б) хрещення Аскольда

В) страта князя Ігоря деревлянами

Г) утворення Київської Русі

 

20.Розташуйте події в хронологічній послідовності

А) загибель Святослава

Б) походи Ігоря на Візантію

В) реформи княгині Ольги

Г) убивство Аскольда

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

1.будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

2.захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

3.збір і збут полюддя

4.організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами

5.приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

6.розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

7.запровадження єдиної державної релігії

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН