Історія України. Тест 31. Українська революція (1917 – 1918 рр.)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано
А)  створення Генерального Секретаріату

Б)  підтримку виступу самостійників
В)  засудження корніловського заколоту
Г)  проголошення автономії України 

2.Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
А)  відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Б)  формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів
В)  відправленням українізованих військових частин на фронт
Г)  збройним виступом самостійників у Києві 

3.Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?
1.  «На  час  до  вирішення  справи…  Установчими  Зборами  по  справах  місцевого  врядування  Україною  вищим  органом  Тимчасового  уряду  є  Генеральний  Секретаріат,  котрого  призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»

2.  «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах  на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів  Великоросії щодо Народної Української Республіки…»
3.  «…визнаючи, що доля всіх  народів Росії міцно зв’язана…,  ми  рішуче ставимось  проти замірів  самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
4.  «У  Петрограді  зчинилися  криваві  події…  Частина  людності  Петрограда  за  приводом  більшовиків  повстала  озброєно  проти  Тимчасового  правительства  і  хоче  накинути  свою  волю всій Російській республіці…»
5.  «Хай  буде  Україна  вільною.  Не  одділяючись  від  всієї  Росії,  не  розриваючи  з  державою  Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»
А)  1, 3
Б)  2, 4
В)  1, 5
Г)  3, 4 

4.Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А) відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських  установчих зборів

Б)  включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду
В)  призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам
Г)  припинила українізацію військових частин російської армії 

5.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд – Генеральний  секретаріат,  він  жив  більше  емоціями  та  образами,  ніж  реаліями  повсякденного  життя.  Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної  ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»

А)  М. Грушевського
Б)  В. Винниченка
В)  Д. Дорошенка
Г)  С. Петлюру 

6.Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А)  проголошенням радянської влади в Україні

Б)  оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу
В)  висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді
Г)  наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

7.Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?
А)  «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії …хай народ український на своїй  землі має право сам порядкувати своїм життям…»

Б)  «…визнаючи,  що  доля  всіх  народів  Росії  міцно  зв’язана, …ми  рішуче  ставимось  проти  …самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
В)  «На  час до вирішення справи…  Установчими Зборами по справах місцевого  врядування  Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат…»
Г)  «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки  Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі…» 

8.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1.  «Однині  Україна  стає  Українською  Народною  Республікою.  Не  відділяючись  від  республіки  Російської  і  зберігаючи  єдність  її,  ми  твердо  станемо  на  нашій  землі,  щоб  силами  нашими  помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів»

2.   «Влада  на  території  Української  республіки  віднині  належить  виключно  радам  робітничих,  солдатських  і  селянських  депутатів; …в  центрі – Всеукраїнському  з’їздові  рад…,  його  Центральному виконавчому комітетові… Україна проголошується республікою рад»
А)  вересень – жовтень 1917 р.
Б)  жовтень – листопад 1917 р.
В)  листопад – грудень 1917 р.
Г)  грудень 1917 р. – січень 1918 р. 

9.У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено
1.  прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками

2.  8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні
3.  скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств
А)  1, 2
Б)  1, 3
В)  2, 3
Г)  1, 2, 3 

10.Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А)  завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам

Б)  відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків
В)  відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору
Г)  загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням 

11.До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1.  «Після  довгих…  сумнівів  Генеральний  Секретаріат  прийшов  до  тієї  думки,  щоб  крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою  підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

2.  «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики  концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на  потоптання наших прав…»
А)  листопад – грудень 1917 р.
Б)  грудень 1917 – січень 1918 р.
В)  січень – лютий 1918 р.
Г)  лютий – березень 1918 р. 

12.Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці  1917 – лютому1918 р.?
1.  Ліквідація приватної власності

2.  Введення на підприємствах відрядної оплати
3.  Проведення суцільної колективізації
4.  Створення сільськогосподарських комун
5.  Націоналізація промислових підприємств
6.  Проведення форсованої індустріалізації
А) 1, 2, 4
Б)  3, 5, 6
В)  1, 4, 5
Г)  2, 3, 6 

13.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Допомагаючи  українському  урядові  в  його  боротьбі  з  насильниками  та  грабіжниками,  ці  війська [що  вступили  на  територію  України]  не  мають  ніяких  ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику  потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»  Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?
А) Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу
Б)  Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу
В)  Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні
Г)  Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки 

14.Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату:
А) М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра

Б) С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк
В) В.Голуюович, Б.Мартос, В.Затонський
Г) В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський 

15.Визначте дату проголошення ІІ Універсалу Центральної Ради:
А) 10 червня 1917 р.

Б) 15 червня 1917 р.
В) 3 липня 1917 р.
Г) 12 серпня 1917 р. 

16.Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:
А) 4-5 липня 1917 р.

Б) 25 жовтня 1917 р.
В) 16 січня 1918 р.
Г) 26 січня 1918 р. 

17.Вкажіть місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади:
А) Київ

Б) Харків
В) Одеса
Г) Донецьк 

18. Автором Першого, Другого та Третього Універсалів Центральної Ради був:
А) М. Грушевський

Б) М. Міхновський
В) В.Винниченко
Г) С.Петлюра 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

19.Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.
1.  Укладення Брест-Литовського мирного  договору 

2.  Оприлюднення Українською Центральною  Радою Другого Універсалу
3.  Перемога збройного повстання  більшовиків у Петрограді
4.  Ультиматум Раднаркому РСФРР  Українській Центральній Раді
А) Війна радянської Росії проти УНР
Б)  Урядова криза та утворення нового  коаліційного Тимчасового уряду
В)  Вихід України з Першої світової війни
Г)  Корніловський заколот у Росії
Д)  Утворення Українською Центральною  Радою Крайового комітету з охорони  революції 

20.Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та  уривками з них.
1.  І Універсал

2.  ІІ Універсал
3.  ІІІ Універсал
4.  IV Універсал
А)  «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не  відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій  землі…»
Б)  «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український  на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай  порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські  3бори (Сойм)…»
В)  «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення  автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
Г)  «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і  водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада  Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української  Республіки…»
Д)  «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною…  суверенною державою українського народу…» 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

21.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) повстання самостійників

Б) проголошення І Універсалу
В) харківський з’їзд Рад
Г) Всеукраїнський національний конгрес 

22. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) І Всеукраїнський військовий з’їзд

Б) ультиматум РНК
В) корніловський заколот
Г) створення Генерального секретаріату 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

23.Назвіть основні тези партії більшовиків навесні 1917 р.:
1. жодної підтримки Тимчасовому уряду
2. вся влада Радам
3. розвиток приватної власності
4. підтримка українського національного руху
5. ідея світової революції
6 війна до переможного кінця 

24.Визначте основні положення ІІ Універсалу:
1. делегування до Центральної Ради представників національних меншин
2. встановлення 8-годинного робочого дня
3. проголошення курсу на соціалізацію землі
4. визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату
5. відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів
6. проголошення незалежності УНР