Історія України. Тест 35. УРСР в умовах нової економічної політики (НЕП)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського  суспільства 1920-х років?
1.  «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають  право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу…»

2.  «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги  голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих…»
А)  Відображено в обох уривках
Б)  Лише в першому
В)  Лише в другому
Г)  Не відображено в жодному з уривків 

2. Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався
А)  «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками,  посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади

Б)  юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави  й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах
В)  «воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах  автономного утворення
Г)  «військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак  незалежної держави 

3. Процес конституційного оформлення СРСР завершився
А)  1920 р.

Б)  1921 р.
В)  1922 р.
Г)  1924 р.  

4. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?
А)  енергетичній

Б)  металургійній
В)  машинобудівній
Г)  вуглевидобувній 

5. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне
А)  створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою

Б)  функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств
В)  об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи
Г)  розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад 

6. «Криза збуту», що охопила економіку УСРР у 1922 – 1924 рр., характеризувалася
А) неможливістю реалізувати продукцію на зовнішніх ринках в умовах економічної блокади

Б) падінням цін на промислові товари в умовах зростання цін на сільськогосподарську  продукцію
В) падінням купівельної спроможності населення внаслідок зростання безробіття
Г) падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на  промислові товари 

7. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку  1930-х років, є правильними?
1. На  керівних  посадах  представників  інших  національностей  масово  замінювали  українцями

2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності
3. Створюються  окремі  адміністративно-територіальні  одиниці  в  місцях  компактного  проживання неукраїнського населення
4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки  мови національних меншин замінюються українською
А) 1, 3
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 2, 4

8. У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації
А) реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в  звичайні райони

Б) замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною  українською мовою
В) збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно- державного апарату
Г) розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення  культурної роботи серед українців за кордоном 

9. Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала
А) повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів  масової інформації

Б) створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав  національних меншин
В) розширення повноважень республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної  роботи серед українців за кордоном
Г) суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного апарату представників інших  національностей українцями 

10. Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-х роках
А) критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні

Б) засуджували «націонал-комуністичний ухил» партійного керівництва України
В) виступали за згортання політики українізації та політики колективізації
Г) були послідовними прихильниками сталінського плану «автономізації» 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 11. Що було характерним для економічного життя УСРР у 1920-х роках?
1. Продподаток

2. Кооперація
3. Трудова мобілізація
4. Ліквідація куркульства як класу
5. Госпрозрахунок
6. Коренізація

12. Які  заходи  здійснювалися  партійно-державним  керівництвом  УСРР  у  галузі  сільського  господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.?
1.  Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошовій формі
2.  Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою
3.  Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств
4.  Упровадження продрозкладки на всю сільськогосподарську продукцію
5.  Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян
6.  Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств