Історія України. Тест 36. Радянська модернізація України

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Курс на індустріалізацію проголошено
А)  1921 р.

Б)  1925 р.
В)  1928 р.
Г)  1930 р. 

2. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими,  ніж в європейських країнах, завдяки
А)  технічній перебудові

Б)  технологічній реконструкції
В)  промисловому перевороту
Г)  форсованій індустріалізації 

3. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено
А)  1925 р.

Б)  1929 р.
В)  1930 р.
Г)  1932 р. 

4. Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства  України, здійснюваної в 1930-х роках?
1.  Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства

2.  Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби
3.  Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва
А)  1, 2
Б)  1, 3
В)  2, 3
Г)  1, 2, 3 

5. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?
1.  «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва.  Намічали  день  розкуркулення  й  розподіляли  актив  бідняків  по  господарствам  куркулів.  В  зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно»

2.  «Опір  набув  великого  поширення.  Зброя,  яка  залишилася  з  воєнних  часів,  стала  умовою  для  розгортання  партизанської  війни.  Партизанські  загони  швидко  розгорталися  в  лісовій  та  лісостеповій зонах суцільної колективізації»
3.  «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи  насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи…»
А)  1, 2
Б)  1, 3
В)  2, 3
Г)  1, 2, 3 

6. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято
А)  1928 р.

Б)  1930 р.
В)  1932 р.
Г)  1934 р. 

7. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р.
А)  підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці

Б)  контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану
В)  розслідувала справу «Спілки визволення України»
Г)  уводила в дію Харківський тракторний завод 

8. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського  суспільства 1930-х років?
1.  «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги  голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих»

2.  «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про  допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік»
А)  Відображено в обох уривках
Б)  Лише в першому
В)  Лише в другому
Г)  Не відображено в жодному з уривків 

9. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала
А)  початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму

Б)  перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства
В)  входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу
Г)  побудову суспільства розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в державі 

10. «Розстріляне відродження» – умовна назва
А)  покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під  час Великого терору 1930-х років

Б)  групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі  «шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках
В)  літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої  сталінським режимом
Г)  плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки  визволення України» 

11. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?
А)  підприємці, інтелігенція, духовенство

Б)  духовенство, промисловці, селяни-власники
В)  селяни-власники, промисловці, підприємці
Г)  підприємці, наймані робітники, духовенство 

12. Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела?
«На  лаву  підсудних  сіло 45 осіб:  академіки  професори,  лікарі,  священики,  письменники,  студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним  обвинувачуваним  влада зробила  віце-президента  ВУАН  С.  Єфремова.  Звинувачувальний  вирок  зайняв  кілька  номерів  столичної газети «Вісті»

А)  «Шахтинська справа»
Б)  «Спілка визволення України»
В)  «Український національний центр»
Г)  «Українська військова організація» 

13. Вкажіть лідера КП(б)У в 1928-1938 рр.:
А) Л.Каганович

Б) С.Косіор
В) М.Хрущов
Г) В.Чубар 

14. Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва:
А) 1933

Б) 1934
В) 1935
Г) 1936 

15. Вкажіть рік, який Й. Сталін оголосив роком «великого перелому»:
А) 1929

Б) 1930
В) 1933
Г) 1937 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

16. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які  потрібно використовувати, характеризуючи їх
1.  Українська революція  (1917 – 1918 рр.)

2.  Україна в боротьбі за  збереження державної  незалежності (1918 – 1920 рр.)
3.  Україна в умовах нової  економічної політики (1921 – 1928 рр.)
4.  Радянська модернізація  України (1929 – 1938 рр.)
А) П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,  Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження»
Б) Конституція УНР, Українська держава, Директорія,  Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка
В) Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний  націоналізм, Карпатська Україна
Г) Українська Центральна Рада, Універсал, українізація  армії, Українська Народна Республіка, радянська  влада
Д) Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР,  Конституція УСРР, коренізація 

17. Встановіть відповідність:
1. ухвалення закону «Про п’ять колосків»

2. початок процесу СВУ в Харкові
3. трудовий рекорд О.Стахонова
4. самогубство М.Скрипника
А) 31 серпня 1935 р.
Б) 7 серпня 1932 р.
В) 7 липня 1933 р.
Г) 8 серпня 1931 р.
Д) 9 березня 1930 р. 

18. Встановіть відповідність:
1. постанова «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву»;

2. «Шахтинська справа»;
3. самогубство М.Хвильового;
4. надзвичайний («самоліквідаційний») собор УАПЦ
А) 5 січня 1930 р.
Б) 28-29 січня 1930 р.
В) 18 травня – 6 липня 1928 р.
Г) 13 травня 1933 р.
Д) 8 квітня 1934 р. 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

19. Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:
1. настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів
2. прагнення покращити життєвий рівень населення
3. намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері
4. потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації
5. необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.
6. дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва 

20. Вкажіть керівників КП(б)У:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. М.Хвильовий
4. М.Хрущов
5. О.Стаханов
6. С.Кіров 

21. Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні:
1. масове вилучення продовольства у селян
2. загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови
3. відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду
4. небажання селян працювати на колгоспних полях задарма
5. штучне підтримування стану голоду щодо українських селян
6. криза перенаселення в Україні 

22. Вкажіть політичних діячів, які стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки ХХ ст.:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. В.Чубар
4. В.Молотов
5. Г.Петровський
6. Х.Раковський