Історія України. Тест 37. Західноукраїнські землі у 1921-1938 рр.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Укажіть  назви  мирних  договорів,  у  яких,  серед  іншого,  визначалася  державна  належність  західноукраїнських земель у 1920-х роках.
1.  Версальський

2.  Сен-Жерменський
3.  Нейїський
4.  Тріанонський
5.  Севрський
6.  Ризький  
А)  1, 2, 5
Б)  2, 4, 6
В)  1, 3, 6
Г)  2, 3, 5 

2. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають  цілком виправданим приєднання Бессарабії до…»
А)  Української Соціалістичної Радянської Республіки

Б)  Української Народної Республіки
В)  Королівства Румунія
Г)  Республіки Польща 

3. Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі  протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових.  Дано  їм,  за  розпорядженням  уряду,  найкращі  землі  від 20 до 80 га,  деревину  на  будівництво, грошей чимало»
А)  Румунії
Б)  Чехословаччини
В)  Польщі
Г)  Угорщини 

4. Масові  репресії  щодо  українського  населення  Галичини,  здійснені  польським  урядом  восени 1930 р., отримали офіційну назву
А)  асиміляція

Б)  пацифікація
В)  депортація
Г)  нормалізація 

5. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?
А)  1923 р.

Б)  1939 р.
В)  1941 р.
Г)  1945 р.  

6. Якою  цифрою  на  карті  позначено  землі,  українське  населення  яких  влада  вважала  «громадянами  румунського  походження,  які  забули рідну мову»?
буков
А)  1

Б)  2
В)  3
Г)  4  

7. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на  асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках?
А)  «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням  українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту  тільки в …школах з румунською мовою викладання»

Б)  «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим  розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало»
В)  «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде  виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю»
Г)  «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та  органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського  життя в обмежених рамках» 

8.Знайдіть помилку у переліку європейських держав, до складу яких було включено західноукраїнські землі після поразки України у національно-визвольній боротьбі:
А) Угорщина

Б) Румунія
В) Польща
Г) Чехословаччина 

9.Засновником Української військової організації (УВО) став
А) О. Греков

Б) С. Бандера
В) Є. Коновалець
Г) Д. Вітовський 

10.Наймасовішою українською політичною партією в Західній Україні стало
А) УНДО

Б) ОУН
В) КПЗУ
Г) УВО 

11.Президентом Карпатської України був обраний
А) А. Бродій

Б) А. Волошин
В) М. Бращайко
Г) С. Бандера 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

12.Розташуйте події в хронологічній послідовності
А) проголошення незалежності Карпатської України
Б) заснування у Львові таємного Українського університету
В) створення ОУН
Г) створення УНДО