Історія України. Тест 40. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 р. – на початку 1950-х рр.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?
А)  1944 р.

Б)  1945 р.
В)  1949 р.
Г)  1954 р. 

2. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку:  «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?
А)  1921 – 1923 рр.

Б)  1932 – 1933 рр.
В)  1941 – 1945 рр.
Г)  1946 – 1947 рр. 

3. 1945 рік в історії України пов’язаний із
А)  включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях 

Б)  голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла»
В)  операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН
Г)  початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття

4. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?
«Після  закінчення  Другої  світової  війни  на  батьківщину  поверталися  сотні  тисяч  військовополонених  та  цивільних  осіб,  що  добровільно  чи  примусово  опинилися  за  межами  своєї країни внаслідок війни».

А)  демобілізація
Б)  реевакуація
В)  депортація
Г)  репатріація  

5. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 –  початок 1950-х років) визначалася
1.  першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики

2.  спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу
3.  пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості
4.  опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу
5.  відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили
6.  використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»
А)  1, 4, 5
Б)  3, 5, 6
В)  1, 2, 4
Г)  2, 3, 6 

6. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався
А)  відбудовою  економіки  України  як  самостійного,  самодостатнього  комплексу  з  використанням західної фінансової та технічної допомоги

Б)  наявністю  достатньої  кількості  кваліфікованої  робочої  сили  та  спрямуванням  основної  частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери
В)  першочерговою  відбудовою  важкої  промисловості  та  енергетики  з  опорою  лише  на  власні сили та ресурси Радянського Союзу
Г)  поверненням  усіх  евакуйованих  на  схід  СРСР  підприємств,  їх  модернізацією  на  базі  обладнання, що СРСР отримував як репарації 

7. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в  період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)?
1.  «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі  фізичні  труднощі,  жінки  працювали  забійниками,  прохідниками  на  шахтах,  металургами,  будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%»

2.  «Житлові  й  побутові  умови  населення,  незважаючи  на  значні  масштаби  будівництва,  залишалися  важкими.  Мільйони  сімей  жили  в  бараках,  перенаселених «комуналках»,  не  пристосованих для життя підвальних приміщеннях…»
А)  Відображено в обох уривках
Б)  Лише в першому
В)  Лише в другому
Г)  Не відображено в жодному з уривків 

8. «Операція «Вісла» – це
А)  воєнна операція  Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої  світової війни

Б)  примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі  до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
В)  переселення  українського  населення  з  його  етнічних  територій,  що  увійшли  до  складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.
Г)  спільна  польсько-радянська  військово-каральна  операція  на  території  Західної  України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх

9. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації  західних областей України після Другої світової війни?
А)  Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ

Б)  Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації
В)  Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації
Г)  Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії 

10. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови     (1945 – початок 1950-х років) полягала в
А)  переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

Б)  уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР
В)  репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви
Г)  придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА 

11. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?
«Зворотною стороною  буржуазного  націоналізму  є  безрідний  космополітизм,  що  проявляється  в  плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною»

А)  кінця 1930 – початку 1940-х років
Б)  другої половини 1940 – початку 1950-х років
В)  другої половини 1950 – початку 1960-х років
Г)  кінця 1960 – першої половини 1970-х років  

12.Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?
А) посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві

Б) відновити тотальний політико-адміністративний контроль за суспільством
В) мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства
Г) переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом 

13.Оперція «Вісла» – це…
А) переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі та УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

Б) спільна польсько-радянська військова операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке їх підтримувало
В) примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
Г) військова операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни 

14.Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство сталінського режиму після завершення Другої світової війни?
А) «лисенківщина»

Б) «ждановщина»
В) «волобуєвщина»
Г) «шумськізм» 

15. Про яку міжнародну організацію йдеться в уривку джерела?
«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації…»
А) Лігу Націй
Б) Організацію Об’єднаних Націй
В) Раду Європи
Г) Раду Економічної Взаємодопомоги