Історія України. Тест 41. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.). “Відлига”

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
А)  Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

Б)  Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів
В)  Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій
Г)  Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених 

2.«Реабілітація» – це
А)  повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців

Б)  насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян
В)  виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб
Г)  створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій 

3.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 
«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на  продукти  сільського  господарства  збільшилися  загалом  втричі,  зокрема  на  зерно – у 7  разів, на  картоплю – у 8, на  продукти тваринництва – у 5,5 раза.  Дозволено  видавати  колгоспникам  грошовий  аванс – 25% коштів,  що  отримували  колгоспи  від  реалізації  худоби та продуктів тваринництва».  Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали
А)  реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів
Б)  створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників
В)  здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва
Г)  посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві 

4.Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х  років вплинули на життєвий рівень населення України?
1.  Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників
3.  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва
4.  Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування
5.  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників
6.  Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня
А)  1, 4, 5
Б)  2, 3, 6
В)  1, 2, 4
Г)  3, 5, 6 

5.«Раднаргоспи» – це
А)  органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації  підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ)

Б)  організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської  продукції в Україні
В)  державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки  машинно-тракторних станцій (МТС)
Г)  органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували  промисловістю та будівництвом у межах економічних районів 

6.Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів  здійснювалося впродовж
А)  1945 – 1953 рр.

Б)  1954 – 1964 рр.
В)  1957 – 1965 рр.
Г)  1964 – 1972 рр. 

7.Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок
А)  упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів)

Б)  ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств
В)  створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств
Г)  ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах 

8.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х  років пов’язана зі створенням раднаргоспів?
А)  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

Б)  Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів
В)  Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон
Г)  Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування 

9.Унаслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним  господарством
А)  посилено централізованість планування

Б)  ліквідовано товарно-грошові відносини
В)  поглиблено регіональну спеціалізацію
Г)  створено вільні економічні зони 

10.Якими  рішеннями  в  галузі  сільського  господарства  політика  керівництва  УРСР  в  добу  «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?  1.  Укрупнення колгоспів
2.  Розширення площ посівів кукурудзи
3.  Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників
4.  Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції
А)  1, 3
Б)  1, 4
В)  2, 3
Г)  2, 4 

11.До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?
А)  Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту  їхніх прав

Б)  Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у  галузях освіти, науки, культури та інформації
В)  Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та  матеріальної допомоги
Г)  Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних  катастроф та їхніх наслідків 

12.На чию адресу були висунуті такі звинувачення? 
«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику  КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією  метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів  класиків марксизму-ленінізму з національного питання»
А)  В. Стуса
Б)  І. Дзюби
В)  О. Гончара
Г)  Л. Костенко  

13.Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського  суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
1.  «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч  юнаків  і  дівчат  з  України.  Сотні  тисяч  механізаторів  і  фахівців,  мобілізованих  у  сільському  господарстві багатьох регіонів, приїхали на  цілину й організували радгоспи.  …Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи…»  

2.  «Збирання  кукурудзи  важко  піддавалося  механізації  й  тому  постійно  доводилося  мобілізовувати  з  міст  сотні  тисяч  чоловік.  Строки  навчання  у  вузах  пересувалися,  а  обсяг  навчального  матеріалу  скорочувався,  тому  студенти  тепер  мали  ще  один  «кукурудзяний» семестр…»
А)  Відображено в обох уривках
Б)  Тільки в першому
В)  Тільки в другому
Г)  Не відображено в жодному з уривків 

14.Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1957-1963 рр.:
А) О.Кириченко

Б) М.Підгорний
В) П.Шелест
Г) Л.Брежнєв 

15.Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР  6 листопада 1960 року в Києві:
А) телевізійний центр

Б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона
В) постійно діючий атомний реактор
Г) метрополітен 

16.Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:
А) 1955

Б) 1956
В) 1957
Г) 1958 

17.Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої наполегливо нав’язувалося в період правління в СРСР М.Хрущова:
А) Картопля

Б) Пшениця
В) Кукурудза
Г) Помідори 

18. Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»
А) націоналіст

Б) дисидент
В) опортуніст
Г) демократ 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

19.Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які  потрібно використовувати, характеризуючи їх.
1.  Радянська модернізація  (1929 – 1938 рр.)

2.  Велика Вітчизняна війна  (1941 – 1945 рр.)
3.  Післявоєнна відбудова  (1945 – початок 1950-х рр.)
4.  Десталінізація             (1953 – 1964 рр.)
А)  Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація,  реабілітація, шістдесятники»
Б)  Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація,  «безрідний космополітизм», операція «Вісла»
В)  П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,  Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження»
Г)  «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит,  правозахисники, «самвидав», неосталінізм
Д)  Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух  Опору, депортація 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

20.Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) вихід праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»

Б) судовий процес над УРСС
В) Постанова ЦУ КПРС «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків»
Г) обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ М.Підгорного 

21.Установіть  хронологічну  послідовність  включення  до  складу  Української  РСР  територій,  позначених на карті буквами. 
крим

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

22.Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.:
1. критика культу особи
2. припинення «холодної війни» із Заходом
3. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину
4. реабілітація жертв репресій
5. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних
ромадян
6. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ 

23.Вкажіть явища, що характеризували політику М.Хрущова:
1. десталінізація
2. припинення «холодної війни» із Заходом
3. Карибська криза
4. лідерство в космічній галузі
5. введення радянських військ до Афганістану
6. придушення «Празької весни» в Чехословаччині 

24.Вкажіть ознаки покращення суспільного життя в добу правління М.Хрущова:
1. вирішення житлової проблеми
2. отримання селянами паспортів
3. надання громадянам права на вільний виїзд за кордон
4. підняття життєвого рівня населення до західних стандартів
5. запровадження пенсійного забезпечення колгоспників
6. підтримання розвитку української мови та культури 

25.Оберіть ознаки становлення дисидентського руху:
1. сприяння десталінізації
2. вихваляння дисидентами переваг капіталістичного ладу
3. розробка планів насильницького захоплення влади у країні представниками дисидентських організацій
4. головною особливістю дисидентського руху був захист прав людини
5. активна боротьба радянської влади з проявами дисидентства
6. належність Л.Брежнєва до представників дисидентського руху 

26.Позначте «надпрограми» М.Хрущова:
1. прискорення науково-технічного прогресу
2. піднесення рівня життя населення
3. освоєння цілинних земель
4. розширення посівів кукурудзи
5. випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення
6. ліквідація командно-адміністративної системи