Історія України. Тест 45. Україна в умовах незалежності

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. На всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесене питання:
А) Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?

Б) Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?
В) Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?
Г) Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України? 

2. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:
А) 1985 р.

Б) 1991 р.
В) 1996 р.
Г) 2004 р. 

3. Кому з українських політичних і державних діячів належить така характеристика?
«Президент України, сприяв прийняттю Конституції незалежної України, вніс пропозицію про проведення політичної реформи, суть якої полягала в перетворенні президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську».

А) Л. Кравчуку
Б) Л. Кучмі
В) В. Ющенку
Г) В. Януковичу 

4. Широка приватизація в Україні державного сектору економіки …
А) розпочалася відразу після проголошення незалежності

Б) призвела до утворення олігархічних промислово-фінансових груп
В) призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки
Г) дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр. 

5. Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку таких країн, як:
А) США, Росія, Велика Британія

Б) Китай, США, Франція
В) Росія, Китай, Індія
Г) країн Європейського Союзу, США, Китаю

6. У якому році відбулась описана подія?
«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності… посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань… Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України.»

А) у 1991 р.
Б) у 1996 р.
В) у 2000 р.
Г) у 2004 р. 

7. Які чинники сприяли державотворчому процесу в Україні в 1991 – 1994 рр.?
А) незавершеність формування української нації

Б) мирний шлях здобуття Україною незалежності
В) кризовий стан економіки й падіння виробництва
Г) корупція й хабарництво у вищих ешелонах влади 

8. 25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок:
«Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну валюту — і все — ми [СРСР] закінчилися». Коли було запроваджено національну валюту України?

А) 1991 р.
Б) 1992 р.
В) 1994 р.
Г) 1996 р. 

9. Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?
А) поразка СРСР у «холодній війні»

Б) інтеграційні процеси в Європі
В) «Оксамитові революції» в Східній Європі
Г) початок процесу ракетно-ядерного роззброєння 

10. Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?
А) Л. Кравчук

Б) Л. Кучма
В) В. Ющенко
Г) В. Янукович 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1. Консерватизм

2. Ідеологія
3. Лібералізм
4. Геополітика
А)Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер
Б) Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини
В) Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства
Г) Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства
Д) Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо). 

12. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.
1 Гіперінфляція

2 Грошова емісія
3 Дефолт
4 Девальвація
А) Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями
Б) Перевищення видатків бюджету над доходами
В) Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків
Г) Додатковий випуск в обіг грошових знаків
Д) Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

13. Установіть хронологічну послідовність подій.
А)Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба

Б) Прийняття Акта проголошення незалежності України
В) Схвалення Конституції України
Г) Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності 

14. Установіть хронологічну послідовність подій.
А) Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б) Вступ України до Ради Європи
В) Створення Збройних сил України
Г) Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав 

15. Установіть хронологічну послідовність подій.
А) Вступ України до Світової організації торгівлі

Б) Вступ України до Ради Європи
В) Вступ України до Організації з безпеки і співробітництва Європи
Г) Вступ України до Організації Об’єднаних Націй 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

16. Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?
1. Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету

2. Щорічний приріст національного прибутку становив 6-8 %
3. Розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадського харчування й торгівлі
4. Для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання
5. Здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства
6. У промисловості впроваджено державне приймання готової продукції