Історія України. Тест 5. Київська Русь за часів роздробленості

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А) у 1068 р.

Б) у 1072 р.

В) у 1086 р.

Г) у 1097 р.

 

2.Зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру наприкінці ХІ – ХІІ ст. сприяли:

А) втраті державної незалежності Русі

Б) політичній роздробленості Київської Русі

В) занепаду ремесла та сільського господарства

Г) посиленню залежності Русі від Візантійської імперії

 

3.До яких наслідки привели події, описані в уривку джерела?

Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.

А) утворення тріумвірату

Б) повстання в Києві

В) розпад Київської Русі

Г) початок правління Володимира Мономаха

 

4.Про якого князя йдеться в уривку літопису?

Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували … Великим. Податі при ньому хоч були і великі, але всім урівняло, і через те всі це переносили без тяготи.

А) Святослава Ярославича

Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Володимировича

Г) Всеволода Ярославича

 

5.У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?

Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу сповнився та повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!

А) у 1147 р.

Б) у 1169 р.

В) у 1185 р.

Г) у 1187 р.

 

6.Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А) В’ячеслав, Всеволод, Олег

Б) Ізяслав, Святослав, Ігор

В) Ізяслав, Всеволод, Святослав

Г) Ігор, В’ячеслав, Володимир

 

7.Що належить до причин політичної роздробленості Русі?

А) відродження і поширення язичництва

Б) встановлення вічових порядків у всіх землях Русі

В) прагнення удільних князів до незалежності від Києва

Г) встановлення влади половецьких ханів на півдні Русі

 

8.Визначте, в якому році дружини Ярославичів зазнали поразки від половців на р. Альті

А) 1055 р.

Б) 1066 р.

В) 1068 р.

Г) 1072 р.

 

9.Вкажіть рік найдавнішої згадки у київському літописі назви «Україна»

А) 1087 р.

Б) 1097 р.

В) 1187 р.

Г) 1132 р.

 

10.Яке місто на Русі називали Царгородом?

А) Київ

Б) Новгород

В) Рим

Г) Константинополь

 

11.Якою була економічна причина роздробленості Київської Русі?

А) розвиток вотчинного землеволодіння

Б) зростання ролі боярства в суспільстві

В) зміцнення удільних князівств і земель

Г) посилення експансії кочовиків на Русь

 

12.Правляння Ярославичів – це етап розвитку Київської Русі, на якому відбувається:

А) цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних держав

Б) економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків

В) децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними, втрата державного суверенітету

Г) зміна централізованої монархії федеративною, коли державою колективно правила група найвпливовіших князів

 

13.Хто з київських князів відзначився такими успіхами в боротьбі з половцями?

Я уклав з половцями… 19 мирних угод, взяв у полон понад 100 кращіх їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив і втопив у річках.

А) Ярослав Мудрий

Б) Володимир Мономах

В) Ігор Святославич

Г) Ярослав Осмомисл

 

14.Який слов’янський племінний союз останнім увійшов до складу Київської Русі?

А) полян

Б) деревлян

В) білих хорватів

Г) сіверян

 

15.Сходження князя Володимира Мономаха на великокнязівський стіл:

А) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ

Б) відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян

В) було умовою здійснення військового походу проти половців

Г) спричинило нову міжусобну війну зі Святославичами

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1.Система монгольської зверхності над завойованими руськими князівствами

2.Розпад держави на окремі удільні князівства, зміцнення їхньої самостійності

3.Велика спадкова земельна власність, яку можна продати, обміняти, поділити

4.Правління державною одразу декількома правителями за спільною згодою

А) Вотчинне землеволодіння

Б) Золотоординське ярмо

В) Колективний сюзеренітет

Г) Політична роздробленість

Д) Федеративна монархія

 

17.Установіть відповідність між подіями і роками.

1.Хрестовий похід руських князів проти половців

2.Смерть Володимира Мономаха

3.Захоплення монголами Києва

4.Смерть Ярослава Мудрого

А) 1054 р.

Б) 1111 р.

В) 1125 р.

Г) 1238 р.

Д) 1240 р.

 

18.Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.

1.Створення осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»

2.Спроба реформування язичництва

3.Укладання першого писаного збірника руських законів

4.Організація з’їзду князів у Любечі

А) Святослав Ігорович

Б) Володимир Мономах

В) Ольга

Г) Ярослав Мудрий

Д) Володимир Великий

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) Любецький з’їзд князів

Б) перше вигнання князя Ізяслава з Києва

В) укладання «Правди Ярославичів»

Г) запрошення Володимира Мономаха на великокнязівський престол

 

20.Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) остаточно роздробленість Русі

Б) похід Ігоря Новгород-Сіверського на половців

В) розгром Києва князем Андрієм Боголюбським

Г) битва на р. Калка

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Які положення характеризують існування золотоординського ярма на українських землях?

1.Запровадження податей і повинностей

2.Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт

3.Надання князям ярлика за княжіння

4.Ліквідація удільних князівств

5.Нав’язування ісламу православному населенню

6.Руські князі були зобов’язані брати участь у походах монголів

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН